Home >> 2018 VoI.9 No.2 issue list
[Lifang PENG1,2,#, Lijun WANG3,#, Li DING4, Yiwu ZHU1, Jian LUO5, Diancheng YANG1, Ruyi HUANG6, Shunqing LU1,* and Song HUANG1,#,*]
2018 2 [Abstract] (3112) [ PDF:3143KB](1445) [Export Citations]
[Weicai CHEN1,2,3#, Yongjian BEI4#, Xiaowen LIAO3, Shichu ZHOU3 and Yunming MO3*]
2018 2 [Abstract] (2211) [ PDF:5178KB](1235) [Export Citations]
[Jiandong YANG1,#,*, Jiaojiao YU1,#, Jiabin LIU2, Ming ZHOU1, Biao LI1 and Bo OUYANG1]
2018 2 [Abstract] (1464) [ PDF:5484KB](954) [Export Citations]
[Guocheng SHU1,2, Shan XIONG1,2, Wenyan ZHANG1,2, Jianping JIANG1, Cheng LI1* and Feng XIE1*]
2018 2 [Abstract] (1517) [ PDF:4454KB](855) [Export Citations]